Polityka przywatności

Firma INF-TECH Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem os. Jagiellońskie 12/3, 32-410 Dobczyce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000448930 jako administrator danych (dalej „INF-TECH” lub „my”) pragnie zachować przejrzystość w odniesieniu do danych osobowych oraz poufności informacji swoich klientów, osób odwiedzających witrynę i każdej osoby („Użytkownik”), której dane osobowe i informacje podlegają przetwarzaniu zgodnie z warunkami ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z tym publikujemy niniejszą Politykę prywatności wyłącznie w celu przekazania Użytkownikowi informacji na następujące tematy:

 • przetwarzanie danych osobowych,
 • ogólne zasady,
 • poufność danych,
 • prawa osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności reguluje wszelkie usługi stanowiące część niniejszych witryn oraz innych witryn znajdujących się pod kontrolą firmy INF-TECH, w tym te regulowane przez określone Warunki użytkowania z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych. Niektóre części witryn mogą być administrowane przez lokalnych Partnerów INF-TECH, za pośrednictwem platformy witryn firmy INF-TECH, co może podlegać określonym warunkom opartym na lokalnych przepisach.

Co do zasady Użytkownik może używać naszych witryn do celów informacyjnych bez przekazywania informacji osobowych ani podawania firmie INF-TECH swojej tożsamości. Niektóre z naszych usług mogą jednak wymagać zebrania pewnych informacji.

 • Firma INF-TECH może zbierać informacje osobowe na potrzeby bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem w celu odpowiadania na jego pytania i realizowania jego próśb. Jeśli Użytkownik wyśle nam zamówienia na produkty, wymagania dotyczące usług lub inne prośby bądź prześle jakiekolwiek materiały do naszej witryny, możemy skontaktować się z Użytkownikiem w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych na potrzeby przetwarzania lub realizacji zamówienia, prośby lub wymagań Użytkownika. Do tego celu, a także na potrzeby realizacji zamówionych usług musimy przetwarzać dane Użytkownika przekazane za pośrednictwem formularzy internetowych, wiadomości e-mail lub aplikacji.
 • Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem końcowym naszych produktów lub usług, przetwarzanie jego danych podlega określonej Umowie licencyjnej użytkownika końcowego lub Warunkom użytkowania i Polityce prywatności dotyczącym danego produktu lub danej usługi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w materiałach pomocy online poświęconych naszym produktom i usługom. Dostęp do nich można uzyskać bezpośrednio z poziomu graficznego interfejsu użytkownika produktu, klikając symbol „?”. Maksymalny okres przechowywania danych do fakturowania jest określany przez prawo. Mamy prawny obowiązek przechowywać dane przez okres 10 lat. W przeciwieństwie do danych do fakturowania, dane licencyjne przechowujemy przez maksymalnie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia licencji, a statystyki niewymagające identyfikacji Użytkownika końcowego są przetwarzane przez okres 4 lat.
 • Jeśli Użytkownik jest już naszym klientem lub wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby komunikacji marketingowej, możemy wykorzystywać te dane w celu administrowania komunikacją marketingową do momentu, gdy Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania komunikacji marketingowej lub wyśle nam powiadomienie o wycofaniu zgody.
 • Do celów świadczenia przez firmę INF-TECH pomocy technicznej lub pomocy innego rodzaju wymagane są informacje kontaktowe i dane zawarte w zgłoszeniach do działu pomocy. W zależności od wybranego przez Użytkownika kanału komunikacji możemy pobierać dane, takie jak: adres e-mail, numer telefonu, informacje o licencji, szczegółowe informacje o produkcie oraz opis zgłoszenia do działu pomocy. W celu usprawnienia świadczenia pomocy możemy poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje, takie jak wygenerowane pliki dziennika lub zrzuty pamięci. Dane z działu pomocy mogą być wykorzystywane tylko na potrzeby świadczenia pomocy i poprawy komfortu klienta w trakcie tych czynności. Maksymalny okres przechowywania danych jest ograniczony do czasu niezbędnego w celu świadczenia oraz weryfikacji pomocy technicznej i nawet w przypadku danych zanonimizowanych okres ten nie może przekroczyć 10 lat.
 • Użytkownik może przekazać informacje zwrotne klienta, odpowiedzi lub wnioski za pośrednictwem naszych formularzy internetowych. Na potrzeby dalszej komunikacji mogą być wymagane dane kontaktowe, w tym adres e-mail oraz inne dane, zależnie od charakteru lub celu komunikacji. Okresy przechowywania danych mogą być różne zależnie od charakteru lub celu komunikacji z wyraźnym zastrzeżeniem niniejszej Polityki prywatności.
 • Firma INF-TECH może gromadzić informacje o komputerze Użytkownika, w tym o jego adresie IP, jeżeli jest dostępny, systemie operacyjnym i typie przeglądarki, na potrzeby administracji systemem oraz w celu przekazywania naszym reklamodawcom zagregowanych informacji w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Są to dane statystyczne dotyczące działań i wzorców związanych z przeglądaniem, które nie identyfikują żadnych osób. Z tego samego powodu możemy uzyskiwać ogólne informacje na temat korzystania z Internetu przez Użytkownika za pośrednictwem pliku cookie przechowywanego na dysku twardym komputera Użytkownika. Pliki cookie zawierają informacje, które są przenoszone na dysk twardy komputera Użytkownika. Pomagają nam doskonalić witrynę i świadczyć lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Użytkownik może nie wyrazić zgody na pliki cookie, aktywując w swojej przeglądarce ustawienie zabraniające tworzenia plików cookie. Jednak wybierając takie ustawienie, Użytkownik może utracić dostęp do określonych części witryny. O ile Użytkownik nie włączył w przeglądarce ustawienia zabraniającego tworzenia plików cookie, nasz system będzie generował pliki cookie, gdy Użytkownik zaloguje się w naszej witrynie.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z bezpieczniejszej technologii. Bardzo cenimy wkład Użytkowników i zapewniamy różne kanały do przesyłania próbek złośliwego lub podejrzanego oprogramowania. Próbki i ich metadane będą przetwarzane i przechowywanie na podstawie publicznego interesu oraz uzasadnionego interesu firmy INF-TECH, jakim jest bezpieczeństwo komputerowe.

Zasady ogólne

Przetwarzamy dane wyłącznie w oparciu o kilka podstaw prawnych przewidzianych rozporządzeniem RODO. Nasze działania odbywają się głównie w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Podstawa prawna przetwarzania danych niezbędnego do realizacji umowy ma zastosowanie do naszych produktów i usług dostarczanych na mocy Umów licencyjnych użytkownika końcowego lub Warunków użytkowania.
 • Podstawa prawnie uzasadnionego interesu, a nawet interesu publicznego dotyczącego cyberbezpieczeństwa uprawnia nas do gromadzenia próbek i danych dotyczących usług na potrzeby analizy w celu zapewnienia Użytkownikowi jeszcze lepszej ochrony, lepszego wsparcia i komfortu użytkowania. RODO klasyfikuje marketing jako uzasadniony interes, dlatego polegamy na tym pojęciu w odniesieniu do plików cookie wykorzystywanych przez nasze witryny internetowe i w komunikacji z naszymi klientami.
 • Zgoda, jeśli jest wymagana na mocy prawa.
 • Zgodność z obowiązkami prawnymi, np. określenie wymagań dotyczących komunikacji elektronicznej, fakturowania lub rozliczeń.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest dostarczenie ogólnych informacji na temat podstawy prawnej i zasad przetwarzania danych firmy INF-TECH. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia danych za pośrednictwem danego produktu lub danej usługi firmy INF-TECH można znaleźć w dedykowanych witrynach.

Poufność danych

INF-TECH jest firmą działającą na całym świecie za pośrednictwem podmiotów zależnych oraz innych lokalnych partnerów INF-TECH w sieci dystrybucji, usług i pomocy. Informacje przetwarzane przez firmę INF-TECH mogą być przesyłane między firmą INF-TECH a lokalnymi partnerami INF-TECH. W zależności od lokalizacji Użytkownika i wybranych przez niego usług firma INF-TECH może być zmuszona do wysyłania jego danych do kraju, który nie uzyskał decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Nawet jednak w takim przypadku każde przesłanie informacji regulują przepisy o ochronie danych i odbywa się ono jedynie w razie konieczności. W każdym przypadku bez wyjątków musi zostać ustanowiony mechanizm Privacy Shield (Tarcza prywatności), standardowe klauzule umowne, wiążące reguły korporacyjne lub inne stosowne zabezpieczenia.

Pragniemy zapobiec dłuższemu przechowywaniu danych, niż jest to konieczne podczas dostarczania produktów i usług firmy INF-TECH.

Firma INF-TECH stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu zabezpieczeń odpowiedniego do zagrożeń. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić nieustanną poufność, integralność, dostępność i odporność systemów oraz usług przetwarzających dane. W przypadku naruszenia poufności danych zagrażającego prawom i wolnościom Użytkownika jesteśmy jednak gotowi, aby powiadomić o tym organy nadzorcze oraz osoby, których dane dotyczą.

Prawa osób, których dane dotyczą

Firma INF-TECH podlega prawu Polskiemu i obowiązują ją przepisy Unii Europejskiej o ochronie danych mające zastosowanie do państw członkowskich. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

–   prawo do uzyskania wglądu w swoje dane osobowe gromadzone przez firmę INF-TECH;
–   prawo do wprowadzenia zmian w swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe (Użytkownik końcowy ma także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych);
–   prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
–   prawo do zastrzeżenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
–   prawo do odmówienia przetwarzania danych;
–   prawo do przenoszenia danych.

Uważamy, że wszystkie przetwarzane przez nas informacje są cenne oraz niezbędne z punktu widzenia naszego uzasadnionego interesu w toku dostarczania klientom usług i produktów, dlatego ochrona tych informacji stanowi dla nas najwyższy priorytet.

Aby skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, bądź zadać pytanie dotyczące ochrony danych osobowych lub prywatności, należy przesłać wiadomość na adres:

INF-TECH Sp. z o.o.
32-415 Raciechowice 140
bok[at]inf-tech.pl